Beleidsplan

 

Beleidsplan 2016 – 2018

Inhoud

1. Inleiding
2. Stichting Joke Veeze Foundation
3. Doel
4. De inzet van de foundation
5. Werkwijze
6. Besteding en beheer van vermogen
7. Planning
8. Evaluatie

 
1. Inleiding
Dit is het beleidsplan van 2016 – 2018 van Stichting Joke Veeze Foundation.
In het kort zal worden uitgelegd wat deze stichting inhoudt en wat haar doelstelling is. Vervolgens wordt het kader beschreven waarbinnen de foundation haar doelstellingen wil bereiken. Het beleidsplan wordt besloten met de manier waarop het vermogen wordt verkregen, beheerd en besteed.

 
2. Stichting Joke Veeze Foundation
De Stichting Joke Veeze Foundation is opgericht in 2013 door Dick Veeze. De foundation is gevestigd in Amsterdam. Het bestuur van de foundation bestaat uit minimaal drie leden. Dick Veeze – weduwnaar van Joke Veeze – is de oprichter van de foundation. De beide andere bestuursleden zijn afkomstig uit de wereld van kunst en vormgeving. De bestuursleden worden benoemd door de oprichter van de foundation. Bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Er wordt drie maal per jaar een vergadering belegd.

 
3. Doel
De stichting heeft ten doel om de modevormgeving en -styling te bevorderen en de verdere ontwikkeling daarvan door middel van het instellen en toekennen van prijzen en/of awards aan aankomende talenten of bestaande kunstenaars in het vakgebied. De stichting schrijft prijsvragen uit en organiseert ontwerpwedstrijden, waarvan de ontwerpen eventueel in musea ten toon gesteld worden. De stichting organiseert tentoonstellingen ter bevordering van de culturele ontwikkeling van modevormgeving en modestyling. De stichting verzorgt publicaties ter vergroting van de bekendheid van modeontwerp, modestyling en modefotografie binnen het vakgebied.

 
4. De inzet van de foundation
Stichting Joke Veeze Foundation wil financieel ondersteuning verlenen en bijdragen aan de ontwikkeling van modevormgeving en -styling in Nederland. De stichting realiseert haar missie door wedstrijden uit te schrijven – eventueel in samenwerking met andere Nederlandse organisaties – die gericht zijn op de creatieve sector. Tot 2016 heeft de stichting zich beperkt tot het uitschrijven van een jaarlijkse modewedstrijd. In de toekomst wordt gestreefd naar uitbreiding van haar jaarlijkse activiteit met het organiseren van modetentoonstellingen en -publicaties. Dat doet de stichting via de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van de stichting.

 
5. Werkwijze
De stichting Joke Veeze Foundation schrijft jaarlijks een wedstrijd uit binnen het vakgebied van de mode of modekunst, alles in de breedste zin van het woord. Soms worden daar geschikte partners bij gezocht. Er is een samenwerkingsverband geweest met het FotoFestival Naarden in 2015. In 2016 wordt samengewerkt met Het Tassenmuseum in Amsterdam.

Eventuele aanvragen voor financiering kunnen jaarlijks schriftelijk worden ingediend. Deze aanvragen moeten voldoen aan de volgende criteria:
– ze moeten in lijn liggen met de doelstellingen van de foundation en vallen binnen het           werkgebied van de mode of modekunst, alles in de breedste zin van het woord,
– er moet helder worden omschreven wat de te financieren activiteit inhoudt,
– een bedrag van € 7.000,- niet te boven gaan,
– een plan van aanpak met tijdsindicatie hebben.

Het bestuur van de foundation toetst of het voorstel valt binnen de kaders van dit beleidsplan, de begroting en de doelstellingen van de foundation.

6. Verwerving, beheer en besteding van vermogen
Er wordt geen actief beleid gevoerd tot het verkrijgen van vermogen. De foundation is in 2013 in het leven geroepen om het beschikbaar gestelde bedrag afkomstig uit de veiling van haar modecollectie, op een algemene en maatschappelijk verantwoorde wijze onder te brengen. Daarnaast heeft de oprichter van de foundation zich verplicht jaarlijks een schenking te doen. Hierdoor blijft het vermogen van de foundation ook in de toekomst gewaarborgd. Dit biedt de mogelijkheid om ook andere financieringsaanvragen te honoreren. Daarnaast staat de stichting open voor donaties, legaten en schenkingen.
Het vermogen van de stichting is gestort op een bestuurrekening van de ABN AMRO te Amsterdam. Het vermogen wordt beheerd door de penningmeester.

Het voornaamste doel van de bestedingen van het vermogen ligt in het uitkeren van prijzen voor uitgeschreven modewedstrijden of andere uitgaven die betrekking hebben tot behoud van cultuur c.q. (mode)kunst in Nederland. In de toekomst wordt het vermogen ook aangewend voor tentoonstellingen en publicaties binnen het modegebied.

7. Planning
Medio 2016 dient de website van de Joke Veeze Foundation te zijn geactualiseerd en te zijn geoptimaliseerd. In april 2015 moeten de wedstrijdvoorwaarden van de wedstrijd ‘Ontwerp een Koninklijke Tas’ op de website zijn geplaatst. Er dienen voorbereidingen te worden getroffen voor de opening van de expositie van de genomineerden van de wedstrijd in oktober 2016 in het Tassenmuseum te Amsterdam. In september 2016 moeten de eerste overleggen worden gepland met de organisatie van FotoFestival Naarden voor de mode/fotostyling wedstrijd en foto expositie van mei 2017.

8. Evaluatie
Het beleidsplan zal jaarlijks worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Dit gebeurt in de jaarvergadering van de Joke Veeze Foundation. In deze vergadering is de vaststelling van de jaarrekening aan de orde.

Download Beleidsplan